Algemene voorwaarden


1. Algemeen 

Etoiles du Sud BV – Algemene Voorwaarden voor onze gasten (1 januari 2024) 

Uw contractuele partner is het bedrijf Etoiles du Sud BV (hierna te noemen 'Etoiles du Sud'). De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw boeking. 

2. Het aangaan van een reisovereenkomst 

2.1 Boeking - Door het maken van een boeking gaat men een reservering aan. Deze wordt binnen 48 uur  bevestigd indien akkoord of afgewezen indien de boeking niet kan plaatsvinden. Indien akkoord ontvangt men een boekingsbevestiging. De boeking wordt pas definitief nadat de aanbetaling door ons is ontvangen. Uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum en wanneer de totale reissom is voldaan, ontvangt de gast van ons de definitieve reisovereenkomst. Deze reisovereenkomst tussen Etoiles du Sud en de boeker bestaat verder uit deze Algemene Voorwaarden.

2.2. Boekingsbevestiging - Deze wordt de boeker direct na aanbetaling en acceptatie van de boeking per e-mail toegestuurd en is online te vinden via de gastenlogin.

2.3 Reisovereenkomst - Deze wordt de boeker per e-mail toegestuurd zodra de volledige reissom is voldaan en is online te vinden via de gastenlogin.

2.4. Reisgezelschap - De boeker, tevens hoofdgast, is verantwoordelijk voor de rest van het reisgezelschap en het juiste aantal opgegeven personen. Dit betekent dat de boeker ervoor moet zorgen dat hij/zij en het reisgezelschap de contractuele verplichtingen nakomen en zich als goede gasten gedragen. 

2.5. Aanbod - De informatie en de beschrijvingen van de villa’s op onze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Door omstandigheden kunnen beschrijvingen of foto's enigszins afwijken van de actuele situatie. Het zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat het (buiten)zwembad in de winter gesloten is, de villa tussentijds met ander meubilair is ingericht of de geschatte afstanden wat minder accuraat zijn dan vermeld. Zolang deze verschillen niet doorslaggevend zijn, kan Etoiles du Sud hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

2.6. Fouten – Etoiles du Sud is niet gebonden aan een duidelijk herkenbare vergissing of fout, zoals o.a. prijsfouten (bijvoorbeeld als gevolg van druk- of rekenfouten) of allocatiefouten op de website. 

2.7. Onderverhuur - Het doorverhuren of het met eigen prijsstelling aanbieden van de door Etoiles du Sud gepubliceerde villa’s is niet toegestaan.

2.8. Speciale verzoeken - Etoiles du Sud houdt graag rekening met speciale wensen van gasten maar kan echter niet garanderen dat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan. De door ons aangeboden diensten zijn in principe minder geschikt voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking maar wij adviseren graag hierover in voorkomende gevallen. Speciale wensen, boekingen onder voorwaarden en mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Etoiles du Sud zijn bevestigd. 

3. Reissom 

3.1. Betaling - De volledige reissom dient door de gast te worden voldaan in Euro's, tenzij specifiek anders vermeld. Als datum van betaling geldt de datum waarop de betaling op de bankrekening van Etoiles du Sud is ontvangen. Bij betaling in andere valuta dient de gast rekening te houden met eventuele prijsverschillen als gevolg van de actuele wisselkoers. 

3.2 Betalingstermijn - De aanbetaling bedraagt minimaal 35 % van de reissom en deze staat in de boekingsprocedure van iedere villa aangegeven. De aanbetaling is onmiddellijk verschuldigd na ontvangst van de boekingsbevestiging. De boeking is pas definitief nadat de aanbetaling door Etoiles du Sud op haar bankrekening is ontvangen. 

De betaling van het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek door Etoiles du Sud te zijn ontvangen of in de termijn zoals bij de desbetreffende villa in de boekingsprocedure vermeld. Bij boekingen die korter dan 8 weken voor vertrek worden gemaakt, dient de gehele reissom direct te worden betaald. 

3.3. Betaling na vervaldatum - Als op de overeengekomen vervaldag geen aanbetaling en/of eindafrekening is ontvangen, heeft Etoiles du Sud het recht de reisovereenkomst te annuleren (ontbinden). Etoiles du Sud is daarbij gerechtigd om de annuleringskosten bij de gast in rekening te brengen. Na annulering van de reisovereenkomst is de villa boekbaar voor andere gasten en kan Etoiles du Sud de gast geen beschikbaarheid van de villa meer garanderen. 

3.4 Waarborgsom en bijkomende kosten - Voor de meeste villa’s is een borgsom van toepassing, deze staat vermeld in de beschrijving. Daarnaast kunnen extra kosten verschuldigd zijn, zoals voor bedlinnen of (eind)schoonmaak of andere optionele keuzes. De wijze van betaling van de borgsom en/of bijkomende kosten worden getoond in de boekingsprocedure. 

3.5 Boekingskosten – Etoiles du Sud rekent per boeking een bedrag ter dekking van administratieve kosten. Deze bedraagt € 50 per boeking. Uitzonderingen kunnen voorkomen voor villa’s met een maximumcapaciteit tot 4 personen of boven 15 personen.

4. Wijzigen en annuleren 

4.1. Wijziging - Etoiles du Sud kan kleine wijzigingen aanbrengen in de reisovereenkomst, maar zal de gast vooraf hierover informeren. Bij een meer ingrijpende wijziging zal Etoiles du Sud de gast eerst vragen of hij/zij hiermee akkoord gaat of dat hij/zij de boeking wenst te annuleren. Indien de gast de reisovereenkomst op eigen verzoek wil wijzigen, bijvoorbeeld door de aankomstdatum te wijzigen of een andere villa te kiezen, brengt Etoiles du Sud de gast een bedrag in rekening dat gelijk is aan de annuleringskosten. 

4.2. Annulering door Etoiles du Sud – In incidentele gevallen kan het voorkomen dat Etoiles du Sud de definitieve boeking op de eerste werkdag na boeking helaas dient te annuleren. In dit geval wordt de (aan-)betaling volledig aan de boeker gerestitueerd. 

Ook vóór de aankomstdatum kan Etoiles du Sud de reisovereenkomst annuleren indien nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. In dit geval verliest Etoiles du Sud haar recht op de volledige betaling van de boeking en wordt het reeds betaalde bedrag aan de boeker terugbetaald. 

4.3. Alternatief - In het geval dat een substantieel deel van het verblijf niet (meer) mogelijk is door problemen met de villa, zal Etoiles du Sud voor de gast een gelijkwaardig alternatief zoeken. Etoiles du Sud probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de ligging, klasse en voorzieningen van de villa alsook de samenstelling van het reisgezelschap. Als de alternatieve villa aantoonbaar van mindere kwaliteit is, komt de gast in aanmerking voor een vergoeding. Is de alternatieve villa aantoonbaar van hogere kwaliteit, dan wordt de gast verzocht een aanvullend bedrag te betalen. In beide gevallen heeft de gast tevens de mogelijkheid om de reisovereenkomst op te zeggen met daarbij restitutie van het niet genoten verblijf. 

4.4. Annuleringskosten - Bij annulering door de gast heeft deze geen recht op een gratis annulering. De huurprijs zoals vermeld op de reisovereenkomst ('huurprijs') en door de gast betaald omvat een annuleringsbescherming die een mogelijkheid biedt om te annuleren met daarbij inachtneming van de geldende annuleringsvoorwaarden. De actuele annuleringsvoorwaarden die op de boeking van toepassing zijn, zijn te vinden bij de beschrijving van de villa en/of in de reisovereenkomst. Indien een villa is geboekt via een website van één van onze partners is het mogelijk dat de annuleringsvoorwaarden van deze partner van toepassing zijn. Als dit het geval is, staat dit vermeld in de reisovereenkomst.

De boeking kan op elk moment voor de aankomstdatum door de gast worden geannuleerd. Annuleringen worden uitsluitend tijdens werkdagen verwerkt. Mocht een annulering ons pas na het einde van een werkdag bereiken, dan verwerken wij deze binnen uiterlijk 3 werkdagen. De eerstvolgende werkdag na ontvangst van de annulering is daarbij bepalend voor de hoogte van de annuleringskosten. 

4.5. Restitutie na annulering - Etoiles du Sud streeft ernaar om het restant huurbedrag binnen 14 dagen na de annuleringsdatum terug te betalen. 

4.6. Beëindiging verblijf wegens gedrag gerelateerde redenen - Etoiles du Sud kan de huurovereenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn beëindigen indien de gast, ondanks voorafgaande aanmaning, bij voortduring het verblijf verstoort of zich zodanig in strijd met de reisovereenkomst gedraagt, dat onmiddellijke ontbinding van de reisovereenkomst gerechtvaardigd is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien andere personen in gevaar worden gebracht. Bij dergelijke gevallen zal de reissom onmiddellijk worden verbeurd en zal de gast aansprakelijk kunnen worden gesteld voor iedere schade direct voortvloeiend uit zijn/haar gedrag. 

5. Verblijf 

5.1. Aankomst - Bij aankomst dient de gast zij/haar reisovereenkomst aan de huiseigenaar of beheerder te overleggen. De sleuteloverdracht vindt niet altijd per definitie bij de villa zelf plaats maar kan plaatsvinden op het adres dat op de reisovereenkomst vermeld wordt. Met name tijdens het seizoen kan het voorkomen dat gasten moeten wachten op een aangegeven locatie waar de sleutel aan hen overhandigd/door hen ingeleverd wordt. 

5.2. Check-in – In de regel vindt het inchecken plaats tussen 15:00 uur en 18:00 uur. Indien dit voor verblijf mocht afwijken, zal dit in de reisovereenkomst worden aangegeven. De gast dient zelf alles in het werk te stellen om op de in de reisovereenkomst vermelde datum te arriveren, daar om organisatorische redenen niet altijd rekening kan worden gehouden met aankomst op andere data. De gast dient altijd vooraf bij Etoiles du Sud te informeren of het mogelijk is op een andere datum aan te komen, mocht dit voor hem/haar van toepassing zijn. Indien een alternatieve aankomst inderdaad mogelijk is, zal dit door Etoiles du Sud schriftelijk aan de gast worden bevestigd en kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht indien deze van toepassing zijn voor de door de gast gehuurde villa.

Indien de gast de villa niet kan betrekken zoals bij boeking overeengekomen (bijvoorbeeld als gevolg van zeer druk wegverkeer of om persoonlijke redenen) en er geen sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming of in de directe omgeving daarvan die een tijdige aankomst sterk bemoeilijken, heeft Etoiles du Sud recht op de betaling conform artikel 4.4. Hetzelfde geldt indien de gast de villa eerder verlaat. 

5.3. Check-out - Op de in de reisovereenkomst vermelde vertrekdatum moet de villa in schone staat, d.w.z. in dezelfde staat als waarin de gast  deze betrok, uiterlijk om 10.00 uur worden verlaten en worden opgeleverd aan de huiseigenaar of diens vertegenwoordiger. Indien van toepassing vermeldt de reisovereenkomst de alternatieve uitchecktijden. Als de gast de villa niet op het aangegeven tijdstip heeft verlaten, wordt dit aan hem/haar  in rekening gebracht op basis van de toepassing zijnde meerkosten van de villa. 

5.4. Eindschoonmaak - Vóór vertrek dient de gast een basisschoonmaak uit te voeren welke het schoonmaken van de keuken, het afspoelen en opbergen van het servies, het verwijderen van alle etensresten en alle afval, het afhalen van het beddengoed en het vegen of stofzuigen van alle vertrekken omvat, zodat het gehuurde in veegschone staat kan worden opgeleverd. Indien de basisschoonmaak niet naar behoren wordt uitgevoerd, is Etoiles du Sud gerechtigd de extra schoonmaakkosten aan aan de gast door te berekenen. 

In sommige villa’s wordt de mogelijkheid geboden om de villa zelf schoon te maken. Als de schoonmaak wordt overgelaten aan de huiseigenaar of beheerder, dan betaalt de gast een vergoeding overeenkomend met de reguliere schoonmaaktarieven welke terug te vinden is bij de beschrijving van de villa. 

5.5. Hulp en bijstand – Mocht de gast tijdens het verblijf dringend persoonlijke hulp of assistentie nodig hebben, dan kan voor informatie in eerste instantie contact opgenomen worden met de huiseigenaar of beheerder. Indien de gast er met hen niet uitkomt of indien zij niet bereikbaar zijn, kan contact opgenomen worden met Etoiles du Sud. De contactgegevens zijn te vinden op onze website. 

5.6. Schade – Indien de gast of het reisgezelschap schade veroorzaakt in of om de villa verzoeken wij hem/haar de schade zo spoedig mogelijk aan de huiseigenaar/beheerder en aan Etoiles du Sud te melden waarbij de gast aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. 

6. Bijzondere voorwaarden en instructies 

6.1. Vaste en variabele kosten - Vaste kosten die in alle gevallen moeten worden betaald, zijn inbegrepen in de prijs die op onze website wordt vermeld. Variabele kosten die afhankelijk zijn van het aantal personen dat meereist, de samenstelling van het reisgezelschap of van het verbruik (zoals de toeristenbelasting, elektriciteit, gas, verwarming, water) kunnen aan de huiseigenaar of beheerder verschuldigd zijn, afhankelijk van het verbruik in de villa. Indien er vragen zijn over de te betalen variabele kosten, kan men contact opnemen met Etoiles du Sud. 

6.2. Extra bedden en/of kinderbedjes - In de boekingsbevestiging staat vermeld of er extra bedden en/of kinderbedjes aanwezig zijn. Men dient altijd zelf beddengoed voor een kinderbedje mee te brengen. Gelieve vooraf te controleren of een kinderbedje is inbegrepen in het maximaal aantal toegestane personen voor de, of dat er nog een extra persoon (kind) in de villa mag verblijven. Kinderbedjes zijn over het algemeen geschikt voor kinderen tot 2 jaar. Extra bedden en kinderbedjes moeten altijd bij de reservering worden doorgegeven en, in sommige gevallen, aan de gast worden bevestigd. De reisovereenkomst moet een aantekening bevatten dat er een extra bed en/of kinderbedje is gereserveerd. 

6.3. Huisdieren - In de villabeschrijving staat vermeld of huisdieren (beperkt tot hond of kat) zijn toegestaan in de villa. Een huisdier moet altijd worden geregistreerd bij het maken van een boeking. Tevens moet we informatie worden verstrekt over het huisdier en de grootte ervan, zelfs als in de woningbeschrijving staat dat huisdieren zijn toegestaan. Bepaalde hondenrassen, meestal de zogenaamde vechthonden, zijn in veel landen onderworpen aan strenge regels of aan een algeheel verbod. De gast dient zich tijdig te informeren over de voor hem/haar geldende voorschriften. Indien huisdieren zonder toestemming worden meegenomen, kan Etoiles du Sud eisen dat de betreffende dieren uit de villa verwijderd worden. Het in artikel 4.4 aan Etoiles du Sud toekomende recht op ontbinding wordt door het voorgaande niet aangetast.

6.4. Verwarming - In villa’s in Zuid-Europa is niet altijd verwarming aanwezig. Centrale verwarming in de vorm van airconditioning, elektrische verwarming of anderszins wordt over het algemeen door de gasten zelf aan/uit gezet. Als er een verwarmingssysteem aanwezig is, zal informatie over het in- en uitschakelen ervan worden verstrekt door de huiseigenaar of beheerder. 

6.5.Internet en Wifi - Internet/Wifi is uitsluitend beschikbaar indien dit uitdrukkelijk vermeld staat in de beschrijving en/of boekingsbevestiging van de villa. Etoiles du Sud garandeert niet dat het altijd beschikbaar zal zijn, noch garandeert Etoiles du Sud snelheid, stabiliteit, compatibiliteit en veiligheid. Als gevolg hiervan bent is de gast zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen voor zijn/haar apparaten. Internet/Wifi wordt normaliter verstrekt voor vakantiedoeleinden en kan daardoor beperkt zijn. Het is daarom niet geschikt voor zakelijk gebruik en is op eigen risico van de gebruiker. Toepasselijke wetten moeten worden nageleefd bij gebruik en in het bijzonder is de gast verplicht zich te onthouden van het downloaden van bestanden of toegang tot gegevens die materiaal bevatten (bijv. films, muziek) die beschermd zijn door auteursrecht, maar die desondanks illegaal verspreid worden op het internet via netwerken voor het delen van bestanden of soortgelijke netwerken. Het is ook niet toegestaan om bestanden met een criminele inhoud of met gebruikmaking van illegale middelen te downloaden. In het geval van een verwijtbare inbreuk, zoals bepaald in deze tekst onder het kopje 'Internet/Wifi', zal de gast Etoiles du Sud vrijwaren van alle aanspraken van derden. 

6.6. Zwembad - In de villabeschrijving staat vermeld of de villa over een zwembad beschikt, meestal samen met informatie over de openingsdata van het zwembad in het seizoen. Men dient ermee rekening te houden dat de vermelde data voor het begin en het einde van het seizoen kunnen worden gewijzigd als gevolg van weersomstandigheden. Tevens dient de gast rekening te houden met de eventueel geldende regels voor het gebruik van het zwembad. 

6.7. Elektrisch opladen - Het is niet toegestaan om apparaten met een hoge oplaadbelasting te gebruiken of aan te sluiten, zoals, maar niet uitsluitend, airconditioning, e-bikes en elektrische auto's, tenzij specifiek anders vermeld in de reisovereenkomst of door Etoiles du Sud schriftelijk aan de gast bevestigd. 

6.8. Maximum bezetting - De villa mag niet worden bewoond en gebruikt door een groter aantal gasten dan in de reisovereenkomst is bevestigd. Het genoemde maximum aantal personen geldt inclusief kinderen en peuters, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Etoiles du Sud en bevestigd in de reisovereenkomst. Overbezetting van de villa geeft Etoiles du Sud het recht om de huurprijs met terugwerkende kracht naar evenredigheid te verhogen, vermeerderd met eventuele additionele kosten. Het aan Etoiles du Sud toekomende recht op ontbinding in artikel 4 wordt door het bovenstaande niet aangetast. 

7 Klachten en reclamaties

7.1 Ter plaatse melden - Mocht de villa niet aan de verwachtingen van de gast voldoen, dan dient hij/zij dit onmiddellijk bij de huiseigenaar/beheerder te melden. Indien de gast er met de huiseigenaar/beheerder niet uitkomt, dient hij/zij Etoiles du Sud hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Etoiles du Sud kan een passende oplossing voorstellen, mits deze oplossing redelijkerwijs haalbaar is en geen buitensporige kosten met zich meebrengt. 

Indien de gast Etoiles du Sud niet onmiddellijk op de hoogte stelt van het feit dat de villa niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, verliest de gast het recht op schadevergoeding. 

7.2 Klacht - Indien de tekortkoming van dien aard is dat deze ernstige gevolgen heeft voor de rest van het verblijf en het niet mogelijk is een oplossing of alternatief te vinden, heeft de gast de mogelijkheid de reisovereenkomst te ontbinden en heeft hij/zij, indien van toepassing, recht op, naar keuze van Etoiles du Sud, een inhouding op de reissom of een schadevergoeding. 

Indien Etoiles du Sud niet binnen een redelijke termijn een passende oplossing biedt, heeft de gast het recht om een schriftelijke klacht in te dienen. Etoiles du Sud adviseert de gast om eventuele klachten zo snel mogelijk na zijn/haar verblijf in te dienen doch uiterlijk binnen 8 weken na terugkomst. Na het verlopen van deze termijn vervalt zijn/haar recht op reclamatie.

Men dient er rekening mee te houden dat de dienstverleners (zoals de huiseigenaar en beheerder) geen partij zijn bij de reisovereenkomst en niet functioneren als vertegenwoordigers van Etoiles du Sud, noch bevoegd zijn tot het erkennen van claims en het afgeven en/of ontvangen van juridisch bindende verklaringen. 

8. Aansprakelijkheid/Beperking aansprakelijkheid 

8.1. Recht op schadevergoeding - Als het verblijf niet in overeenstemming is met de reisovereenkomst, kan de gast recht hebben op schadevergoeding, tenzij de schade te wijten is aan de volgende oorzaken: 

-        verwijtbaar handelen of nalaten van de gast of van een met hem/haar meereizende persoon; - onvoorzienbare of onvermijdelijke tekortkomingen van derden

-        onvermijdbare, buitengewone omstandigheden. 

8.2. Externe factoren - Externe factoren, overmacht en bijzondere regionale factoren zoals de aanwezigheid van insecten, loslopende dieren, gure weersomstandigheden of de toestand van de openbare weg, geven de gast niet het recht om een vordering tegen Etoiles du Sud in te stellen. 

8.3. Beperking aansprakelijkheid - De aansprakelijkheid van Etoiles du Sud voor schade die voortvloeit uit een tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen of met betrekking tot zaakschade is beperkt tot maximaal 1,25 maal de huursom, behoudens in die gevallen waarin een beperking van de aansprakelijkheid voor aanspraken op bijvoorbeeld lichamelijk letsel niet is toegestaan. 

9. Tijdig vorderen 

9.1 Termijn – Het recht van de gast om schadevergoeding en/of compensatie te vorderen verjaart na 8 weken. 

9.2 Aanvang verjaringstermijn - De in artikel 9.1 genoemde verjaringstermijn begint te lopen op de laatste dag van het verblijf zoals vastgelegd in de reisovereenkomst. 

10. Gast (contact) informatie 

10.1 De contactgegevens en gevraagde informatie van de gast en zijn/haar reisgezelschap zijn nodig voor de boeking. De manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan, wordt omschreven in ons Privacybeleid . 

11. Ter verduidelijking 

11.1 Zakelijke gasten - Etoiles du Sud is gespecialiseerd in de verhuur van villa’s van particulieren aan vakantiegasten. Deze zijn derhalve niet geschikt voor zakenreizigers. 

11.2 Vakantieverblijf - Aangezien de villa bedoeld is voor een vakantie, kunnen villa’s bij ons worden gehuurd voor een aaneengesloten periode van maximaal 2 maanden. 

11.3 Adults only – Boekingen kunnen bij Etoiles du Sud alleen gemaakt worden door personen van 18 jaar of ouder. 

11.4. Jeugdgroepen – Villaverhuur is in de eerste plaats bedoeld voor gezinsvakanties. Groepen die volledig uit jongeren bestaan, worden hier dan ook niet toegelaten. In de regel worden onder jongeren personen tot 21 jaar verstaan, tenzij anders vermeld in de reisovereenkomst. Indien dit van toepassing is, zullen wij dit duidelijk vermelden op onze website en in de reisovereenkomst. Boekingen die hiermee in strijd zijn, zullen door ons worden geannuleerd en tegen de geldende toepasbare annuleringskosten. 

11.5. Feesten en bijeenkomsten - De villa is bedoeld voor een select reisgezelschap. Het is daarom niet toegestaan om feesten, evenementen of bijeenkomsten te organiseren met genodigden anders dan personen uit het reisgezelschap. Indien dit niet wordt nageleefd, zal Etoiles du Sud bij constatering de reisovereenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande aanmaning beëindigen en kosten in rekening brengen zoals schoonmaakkosten en een schadevergoeding. 

11.6. Extra diensten - Aanvullende reisdiensten van derde partijen, geboekt via een link op onze website, maken geen deel uit van uw reisovereenkomst met Etoiles du Sud. 

11.7. Toepasselijk recht – Op de reisovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij dit nadrukkelijk strijdig is met het recht van uw eigen land.

11.8. Individuele bepalingen - Indien afzonderlijke bepalingen van de reisovereenkomst nietig zijn, heeft dit niet tot gevolg dat de reisovereenkomst in haar geheel nietig is. 

12. Voorschriften inzake paspoorten, visa, gezondheid, douane en vreemde valuta 

12.1. Naleving – De gast is persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften voor de landen van binnenkomst en vertrek, evenals de gezondheidsvoorschriften, paspoort- en visumvoorschriften en de voorschriften voor de toelating van huisdieren. 

De ambassades/consulaten in de landen die worden bezocht, zullen eveneens informatie verschaffen. Alle boetes die de gast oploopt als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, in het bijzonder de betaling van annuleringskosten, zijn voor rekening van de gast, tenzij ze het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste of onvoldoende informatie door Etoiles du Sud. 

 

Contractpartij: 

Etoiles du Sud BV

Stationsstraat 37

5038 EC Tilburg

Nederland

 

Etoiles du Sud BV, april 2023